Cydlynydd Addysg Gymunedol / Community Education Coordinator

Zoek Pin Abergele, Conwy, Wales

Permanent (Part time)

Posted 10 days ago

Cydlynydd Addysg Gymunedol - Abergele
Lleoliad: Abergele - gweithio yn y swyddfa neu gartref, gan deithio i ysgolion a lleoliadau addysgol eraill Oriau: Rhan-amser - 28 awr yr wythnos Contract: Parhaol
Cyflog: Hyd at £21,840 pro rata (£17,472)
Gyrru - Rhaid i chi allu gyrru a chael eich cerbyd eich hun ar gyfer y swydd hon gan fod angen teithio.
Iaith - Mae arnom angen siaradwr Cymraeg ar gyfer y swydd hon
Fyddech chi'n gallu sicrhau bod ein gwasanaeth addysg gymunedol yn cael ei ddarparu'n effeithiol ac yn gyson, a'i fod yn rhagori ar y safonau ansawdd?

Community Education Coordinator - Abergele
Location: Abergele - office or home based with travel to schools and other educational venues Hours: Part time - 28 hours per week
Contract:Permanent
Salary:Up to £21,840 pro rata (£17,472)
Driving - You must be able to drive and have own vehicle for this role due to the travel.
Language- We require a Welsh speaker for this role
Could you ensure our community education service is delivered effectively, consistently, and exceeds quality standards?

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Addysg Gymunedol i ymuno â'n tîm yn y Groes Goch Brydeinig. Byddwch yn rheoli'r gwaith o ddyrannu adnoddau a gwirfoddolwyr yn yr ardal er mwyn cynyddu ôl troed daearyddol y Groes Goch a'n capasiti mewn cymunedau. Gan adrodd i'r Rheolwr Addysg Gymunedol, byddwch yn rheoli partneriaethau a pherthnasoedd allanol yn y gymuned, ac yn cefnogi'r gwaith o weithredu partneriaethau a phrosiectau sy'n cael eu hariannu'n allanol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am bob agwedd ar ddarpariaeth dysgu cyfunol Addysg Gymunedol yn eich ardal a byddwch yn sicrhau bod y ddarpariaeth addysgol yn gyson ac yn bodloni'r safon briodol o ran ansawdd. Mae hwn yn gyfle gwych i gael effaith go iawn, drwy ddysgu sy'n cael ei hwyluso ar gyfer oedolion a phobl ifanc. Byddwch yn ein helpu i sicrhau bod miloedd o bobl wedi'u paratoi'n well i ddygymod a gweithredu os bydd argyfwng yn codi.

Bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd i weithio ambell gyda'r nos a phenwythnos yn ôl y galw.

We are looking for a Community Education Coordinator to join our team at the British Red Cross. You will be managing the allocation of resources and volunteers in the area to increase the British Red Cross geographical footprint and capacity within communities. Reporting to the Community Education Manager, you will manage community external partnerships and relationships, and support the implementation of partnerships and externally funded projects. You will also have accountability for all aspects of the Community Education blended learning offer for your area and will ensure the education delivery is consistent and at the appropriate quality standard This is a great opportunity to make a real impact, through facilitated learning to adults and young people. You will be helping us better equip thousands of people to cope and take action in the event of a crisis.

Please note that some flexibility will be required to work occasional evenings and weekends as required.

Dywedwch helo wrth y tîm:

Ein gweledigaeth yw byd lle bydd pawb yn cael yr help y mae arno ei angen mewn argyfwng Datblygwyd ein darpariaeth addysg ar gyfer y rhai y mae mwy o risg y byddant yn wynebu argyfwng. Rydym wedi cynllunio ein gwasanaeth er mwyn datblygu gwytnwch pobl fel unigolion ac mewn cymunedau, gan ddarparu sgiliau hanfodol sy'n helpu pobl i ddygymod yn effeithiol a gweithredu mewn argyfwng. Mae arnom eisiau i bawb yn y DU gael cyfle i ddysgu cymorth cyntaf/cael addysg, ac rydym wedi nodi grwpiau risg i gael y sgiliau a'r hyder i allu dygymod mewn argyfwng, er mwyn iddynt allu helpu eu hunain a phobl eraill.

Say hello to the team:

Our vision is a world where everyone gets the help they need in a crisis Our education offer has been developed for those with an increased risk of experiencing a crisis. We've designed our service to develop people's individual and community resilience; delivering vital skills that help people effectively cope with and take action in a crisis. We want everyone in the UK to have the opportunity to learn first aid/education, and identified risk groups to have the skills and confidence to be able to cope in a crisis, so they can help themselves and others.

Gallai hon fod yn swydd i chi:

· Os oes gennych addysg gydnabyddedig, hyfforddiant neu gymhwyster hwyluso (neu brofiad cyfatebol) a sgiliau hyfforddi ac ysgogi rhagorol

· Os oes gennych brofiad o recriwtio, dewis, rheoli a chefnogi gwirfoddolwyr

· Os oes gennych brofiad o ddysgu wedi'i hwyluso ac addasu cynnwys dysgu wedi'i gymeradwyo'n genedlaethol i ddiwallu anghenion defnyddwyr

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd 12 Medi 2021, a chynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 20 Medi.

Os byddwn yn derbyn llawer iawn o geisiadau, rydym yn cadw'r hawl i ddod â'r broses hysbysebu i ben yn gynnar. O ganlyniad, byddem yn eich cynghori i gyflwyno eich cais ar gyfer y swydd hon cyn gynted ag y bo modd.

This role might be for you if:

· You've got a recognised education, training or facilitation qualification (or equivalent by experience) and excellent coaching and motivational skills

· You've got experience of recruiting, selecting, managing, and supporting volunteers

· You've got experience of facilitated learning and adapting nationally approved learning content to meet user needs

The closing date for applications is on Sunday 12th September 2021, with interviews to take place week commencing 20th September.

Please note that if we receive a very large volume of applications, we reserve the right to close advertising early. Therefore, it would be advisable to submit your application for this vacancy as early as possible.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision i staff, gan gynnwys:

· 36 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau banc)

· Yr opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol

· Hyd at 6% o bensiwn cyfrannol

· Polisi gweithio hyblyg

Disgownt gan amryw o siopau ar y stryd fawr ac ar-lein

We offer a wide range of staff benefits, including:

· 36 days holiday (inclusive of bank holidays)

· Option to buy an extra 5 days annual leave

· Up to 6% contributory pension

· Flexible working policy

· Discounts from a range of online and high street retailers

Gair amdanom ni...

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn helpu unrhyw un, unrhyw le yn y DU i gael y cymorth sydd ei angen arnynt os bydd argyfwng. O logi cadair olwyn, delio ag unigrwydd neu addasu i fywyd mewn gwlad newydd - byddwn yno pan fyddwch ein hangen.

Gwraidd ein sefydliad oedd dyhead i roi cymorth heb didueddrwydd ac amhleidioldeb wedi bod yn werthoedd canolog i'r Groes Goch ers y cychwyn cyntaf.

Yn y Groes Goch Brydeinig, rydym yn chwilio am y bobl orau i'n helpu ni i ddarparu cymorth i filiynau o bobl yn y DU y mae argyfwng wedi effeithio arnynt. Rydym am weld ein tîm yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, ac rydym yn cynnig cyfle cyfartal i bawb beth bynnag fo'u hoedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn dathlu amrywiaeth ac rydym am i chi allu bod yn chi eich hun yn y Groes Goch. Rydym am i chi deimlo eich bod mewn amgylchedd cynhwysol, a safle gwych i'n helpu ni i ledaenu pŵer caredigrwydd.

Nid ydym yn goddef unrhyw fath o gamymddwyn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, camfanteisio a cham-drin. Mae gennym god ymddygiad ar waith ac rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o uniondeb yn y sefydliad, lle nad yw camymddwyn yn cael ei oddef, lle rydym yn ymchwilio i sefyllfaoedd o gam-drin yn gyflym, a lle rydym yn delio â thramgwyddwyr yn effeithiol.

Os byddwch yn cael eich penodi i rôl yn y Groes Goch Brydeinig, byddwch yn ddarostyngedig i God Ymddygiad y sefydliad. Mae copi ohono ar gael ar ein gwefan.

Fel rhan o'i phroses recriwtio a dethol, mae'r Groes Goch Brydeinig yn gofyn am archwiliad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar gyfer pob unigolyn sy'n gweithio'n rheolaidd gyda phlant ac oedolion agored i niwed neu sydd â mynediad atynt.

Os yw gyrru'n un o ofynion hanfodol y rôl, bydd gwiriadau gyrrwr priodol yn cael eu gwneud yn unol â'r polisi cyfredol.

Mae'r Groes Goch Brydeinig wedi'i hymgorffori gan Siarter Frenhinol 1908 ac yn elusen sydd wedi'i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (220949) a'r Alban (SC037738).

Dilynwch ni ar Twitter ac ar LinkedIn - British Red Cross, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.
Cysylltu caredigrwydd pobl ag argyfwng pobl
A little bit more about us...

The British Red Cross help anyone, anywhere in the UK; get the support they need if crisis strikes. From hiring a wheelchair or dealing with loneliness, to adjusting to life in a new country - we're there when you need us.

Our organisation was born out of a desire to bring help without discrimination.
Impartiality and neutrality have been central values for the Red Cross since we started.

At the British Red Cross, we are looking for the best people to help us provide support to millions of people affected by crisis in the UK. We want our team to reflect the diversity of the communities we serve, offering equal opportunities to everyone, regardless of; age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex..... click apply for full job details!

Report job View Company Page
Apply on Hirer's Site
Apply on Hirer's Site
Similar Jobs
Loading...