What Add job title, key skills
Where Add location, town,city
10 miles
£
£
Start a New Search

Swimming Teacher

CF23 7EZ

£10 per hour

Contract

This job has expired.
Start a new job search

Welsh skills would be desirable GLL is looking for Swimming Teachers for Pentwyn Leisure Centre in Cardiff, Wales. Building on our continued growth, we are now the UKs largest leisure social enterprise and set for even greater success. So, if you have the qualifications and training needed to teach people of all ages and abilities how to swim, join us as a Swimming Teacher and play a key role in the next step of our journey. Bringing ambition to match ours, this is your chance to deliver safe, consistent swimming lessons that give people real confidence in the water - and an invaluable life skill. As an experienced Swimming Teacher, you will thrive on supporting people to achieve their potential. Taking a pupils nature and needs into account, you will draw on your knowledge of practices, progression and teaching points and apply it in the most effective way. Naturally, there will be some administration involved, but rest assured that almost all of your time will be spent doing what you do best teaching and coaching people to become stronger swimmers, whether in a group or one to one, and from babies to adults. We are looking for Swimming Teachers with a minimum Level 2 certificate, knowledge of the Swim England Learn to Swim Programme for teaching swimming skills, techniques and awards, and ideally, the National Rescue Award for Swimming Teachers & Coaches. Knowledge of health, safety and other relevant legislation will be vital too, as will an understanding of Child Protection Policy. Plus of course, you'll need to be approachable, with the friendly, patient nature needed to build people's trust, motivate pupils and encourage with praise. In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider: - Pension schemes - Discounted membership at our leisure centres - Career pathways - Ongoing training and development to help you to be the best All pay rates are subject to skills, experience, qualifications, age and location. Closing date 9th July 2019 To be shortlisted for the role, internal applicants will need to demonstrate their commitment to GLL by becoming a Society member where eligible. About Us GLL is the UK’s largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children’s centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer. GLL is an equal opportunities employer. We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications. Athro Nofio Mae GLL yn chwilio am Athrawon Nofio yn weithio yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn yng Nghaerdydd, Cymru. Rydym yn adeiladu ar ein twf parhaus; bellach ni yw menter gymdeithasol hamdden fwyaf y DU, ac rydym ar y ffordd tuag at lwyddiant pellach. Felly os yw’r cymwysterau gennych ac rydych wedi eich hyfforddi er mwyn dysgu nofio i bobl o bob oedran a gallu, ymunwch ni fel Athro Nofio a byddwch yn rhan allweddol yng ngham nesaf ein taith. Byddwch mor uchelgeisiol ni, dyma eich cyfle i gynnig gwersi nofio diogel a chyson sy’n rhoi hyder gwirioneddol i bobl yn y dr, sy’n sgil bywyd hanfodol. Fel Athro Nofio profiadol, byddwch wrth eich bodd yn cynorthwyo pobl i gyrraedd eu potensial. Byddwch yn ystyried y dysgwyr a’u hanghenion ac yn tynnu ar eich profiad o arferion y maes, cynnydd a phwyntiau dysgu ac yn gweithredu'r rhain yn y dull mwyaf effeithiol. Yn naturiol, bydd rhywfaint o waith gweinyddol, ond peidiwch phoeni, byddwch yn treulio rhan fwyaf eich amser yn gwneud yr hyn rydych yn ei wneud orau, sef dysgu a hyfforddi pobl i ddod yn nofwyr cryfach, boed hynny mewn grp neu un i yn, yn fabis neu’n oedolion. Rydym yn chwilio am Athrawon Nofio ag o leiaf Tystysgrif Lefel 2, gwybodaeth am Raglen Dysgu Nofio Lloegr Nofio am ddysgu sgiliau, technegau a dyfarniadau nofio, ac yn ddelfrydol, y Wobr Achub Cenedlaethol ar gyfer Athrawon a Hyfforddwyr Nofio. Bydd gwybodaeth am ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch a deddfwriaeth arall berthnasol yn hanfodol hefyd, felly hefyd ddealltwriaeth o’r Polisi Amddiffyn Plant. Hefyd wrth gwrs y bydd angen i chi fod yn hawdd mynd atoch a byddwch yn gyfeillgar ac yn amyneddgar fel sy’n angenrheidiol er mwyn ennyn ffydd pobl, ysgogi dysgwyr ac annog trwy ganmol. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion y byddech chi'n eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU: - Cynlluniau pensiwn - Aelodaeth gostyngedig yn ein canolfannau hamdden - Llwybrau gyrfaol - Hyfforddiant a datblygiad parhaus i'ch helpu chi i fod orau Os yw’r awch a’r sgiliau addas gennych ar gyfer y swydd hon, anfonwch gais nawr. Diogelwch a lles y plant sydd yn ein gofal yw’r peth pwysicaf i ni yn GLL. Rydym yn dilyn gweithdrefnau recriwtio diogelach i sicrhau bod ein staff yn cael eu gwirio a’u bod yn addas i weithio gyda phlant a phobl ifanc. Felly, bydd angen i chi gwblhau gwiriad GDG manwl cyn i chi allu dechrau gweithio. Mae’r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad a lleoliad. Amdanom ni GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Posted 46 days ago

report job

This job has expired.
Start a new job search

This job has expired.
Start a new job search

Similar Jobs
Loading...