Casual Service Support Worker - Emergency Department

Zoek Pin Rhyl, Denbighshire, Wales

Competitive

Permanent (Full time)

Recently Posted

Contract type: Casual Hours per week: Irregular We've got an opportunity Do you love helping people in need? Are you looking for a rewarding role that could kick start your career in the health and social sector? We are looking for a caring and resilient person, who can think on their feet in a pressured environment to join our Independent Living team. Based in fast paced, busy and intense Emergency Department, you will provide practical and emotional support to patients. You will undertake non-medical tasks to free up the medical staff to be able to focus on their clinical role and make visitors' stay as comfortable as possible. Responsibilities are very varied and include, but are not limited to: Escorting patients to assigned departments Collecting prescriptions to speed up their discharge Providing emotional support/pastoral care while they await treatment Providing emotional support to close friends and families Ensuring patients have food/drink while waiting for long hours Driving patients home when discharged and making sure they are safely settled at home Signposting and referring patients to other sources of support in the community Please note that this service runs from Monday to Sunday (including bank holidays) and successful candidate will be expected to commit to up to 10-hour shifts (flexible days). Mae gennym gyfle… Ydych chi'n mwynhau helpu pobl mewn angen? Ydych chi'n chwilio am rôl werth chweil a allai roi hwb i'ch gyrfa yn y sector iechyd a chymdeithasol? Rydym yn chwilio am unigolyn gofalgar a chryf, sy'n gallu meddwl ar ei draed mewn amgylchedd llawn pwysau, i ymuno â'n tîm Byw'n Annibynnol. Byddwch wedi eich lleoli mewn Adran Achosion Brys brysur a dwys, a byddwch yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i gleifion. Byddwch yn cyflawni tasgau anfeddygol i ryddhau'r staff meddygol i allu canolbwyntio ar eu rolau clinigol a sicrhau bod yr ymwelwyr mor gyfforddus â phosib. Mae'r cyfrifoldebau'n amrywiol iawn a byddant yn cynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: Hebrwng cleifion i adrannau penodol Casglu presgripsiynau i gyflymu'r broses ryddhau Darparu cymorth emosiynol/gofal bugeiliol wrth i gleifion aros am driniaeth Darparu cymorth emosiynol i ffrindiau a theulu agos Gwneud yn siwr bod gan gleifion fwyd/diod os ydynt yn gorfod aros am gyfnod hir Danfon cleifion adref pan fyddant yn cael eu rhyddhau a gwneud yn siwr eu bod wedi setlo'n ddiogel gartref Cyfeirio ac atgyfeirio cleifion i ffynonellau eraill o gymorth yn y gymuned Sylwch fod y gwasanaeth hwn yn rhedeg rhwng dydd Llun a dydd Sul (gan gynnwys gwyliau banc) a bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ymrwymo i shifftiau hyd at 10 awr o hyd (diwrnodau hyblyg). Say hello to the team… Sometimes a little help can go a long way. The Independent Living (IL) & Crisis Response (CR) service are dedicated to making lives of vulnerable people a little bit better. We're a small team dotted all over the country that shares the same goal - to help those that need it most. From picking up groceries to helping out around the house, we're there to make a difference. There's nothing better than knowing the time we spent with someone made them feel safer, happier, and more able to deal with crisis. Gair am y tîm… Mae mymryn o help yn gallu mynd 'r gwasanaeth Byw'n Annibynnol ac Ymateb i Argyfwng wedi ymrwymo i wella bywydau pobl agored i niwed cymaint ag y gallwn ni. Rydym yn dîm bach ar wasgar ledled y wlad sy'n rhannu'r un nod - helpu'r rheini sydd ei angen wneud siopa bwyd i helpu o amgylch y ty, rydym yma i helpu. Does dim yn well na gwybod bod yr amser rydym wedi'i dreulio gyda phobl wedi gwneud iddynt deimlo'n fwy diogel, yn hapusach, ac mewn gwell sefyllfa i ddelio ag argyfwng. This role could be for you if… You can make things great. You know how to improve service quality for the benefit of 're professional. You can deal with queries in a diplomatic and confidential manner. You love being flexible. Working hours out with the norm suits you. Also, you should be the following : Educated to GCSE level (or equivalent by experience) IT literate Full driving licence allowing you to drive a manual transmission vehicle Have a good knowledge of services provided by the NHS and Social Care Gallai'r rôl hon fod yn ddelfrydol i chi os Gallwch chi wneud pethau'n dda. Rydych yn gwybod sut i wella ansawdd gwasanaethau er budd y defnyddwyr. Rydych chi'n broffesiynol. Gallwch ymdrin ag ymholiadau mewn ffordd ddiplomataidd a chyfrinachol Rydych yn mwynhau bod yn hyblyg. Rydych wrth eich bod yn gweithio oriau anarferol. Hefyd, dylech feddu ar y canlynol: Addysg hyd at lefel TGAU (neu gymhwyster cyfatebol drwy brofiad) Sgiliau TG Trwydded yrru lawn a cherbyd at eich defnydd Gwybodaeth dda am y gwasanaethau mae'r GIG a Gofal Cymdeithasol yn eu darparu Closing date for application is on the 24th of November 2020 with interviews to follow. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 23:59 ar 24ain o Dachwedd 2020. This job was originally posted as ######

Report job View Company Page
Apply on Hirer's Site
Apply on Hirer's Site
Similar Jobs
Loading...