What Add job title, key skills
Where Add location, town,city
£
£
Start a New Search

Monitoring Officer

Pembroke Dock

Up to £15,004 Plus Benefits

Permanent

Monitoring Officer Part Time up to 65 days per year

The Pembrokeshire Coast National Park boasts some of the most spectacular scenery and diverse wildlife in Britain including internationally important nature reserves, geology and archaeology.

The National Park Authority is now looking to appoint an Officer with a track record of achievement at senior level in the legal or public sector to fulfil the statutory functions of Monitoring Officer together with other related duties.

An excellent communicator with effective interpersonal and analytical skills, the Monitoring Officer will play a key role in promoting high standards of conduct within the Authority. You will also act as the Authority’s Complaints Officer and provide / deliver training for members and staff on legislative and code of conduct matters.

The ideal applicant will have knowledge of current local government and public sector issues. It is desirable that the successful candidate has the ability to work through the medium of Welsh. A legal background would also be an added advantage.

Application Process:

The Authority welcomes applications from individuals, partners interested in offering joint working opportunities or secondments and legal companies able to offer this service.

To apply please submit a CV and a statement outlining how you meet the Role Specification by Friday 23rd August 2019.

Salary and Benefits:

Basic salary up to £15,004 pa for the equivalent of 65 days per year, minimum 23 days holiday, rising to 28 days (pro-rata), plus public holidays (pro-rata), local government pension scheme, flexible working arrangements.

Swyddog Monitro Rhan-amser hyd at 65 diwrnod y flwyddyn

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol ym Mhrydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archaeoleg o bwysigrwydd rhyngwladol.

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn awr yn awyddus i benodi Swyddog sydd hanes o gyflawni ar lefel uwch yn y sector cyfreithiol neu’r sector cyhoeddus i gyflawni swyddogaethau statudol Swyddog Monitro ynghyd dyletswyddau cysylltiedig eraill.

Yn gyfathrebwr rhagorol sgiliau trafod pobl a dadansoddi effeithiol, bydd y Swyddog Monitro yn chwarae rhan allweddol o ran hyrwyddo safonau uchel o ymddygiad o fewn yr Awdurdod. Chi hefyd fydd Swyddog Cwynion yr Awdurdod ac yn darparu / cyflwyno hyfforddiant i’r Aelodau ac i’r staff ar faterion deddfwriaethol a chod ymddygiad.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth am faterion cyfredol llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus. Mae’n ddymunol bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai cefndir cyfreithiol hefyd yn fantais ychwanegol.

Y Broses Ymgeisio:

Mae'r Awdurdod yn croesawu ceisiadau gan unigolion, partneriaid sydd diddordeb mewn cynnig cyfleoedd gweithio ar y cyd neu secondiadau a chwmnau cyfreithiol sy'n gallu cynnig y gwasanaeth hwn.

I wneud cais, cyflwynwch CV a datganiad yn amlinellu sut ydych chi'n bodloni Manyleb y Swydd erbyn dydd Gwener 23 Awst 2019.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol hyd at £15,004 y flwyddyn am yr hyn sy'n cyfateb i 65 diwrnod y flwyddyn, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod (pro-rata), ynghyd gwyliau cyhoeddus (pro-rata), cynllun pensiwn llywodraeth leol, a threfniadau gweithio hyblyg.

Posted 43 days ago

report job
Similar Jobs
Loading...
    Apply